Our policies

Egalitatea de tratament

Read more

Popp & Asociații nu va face nici o discriminare directă sau indirectă față de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârsta, apartenență națională, rasă, culoare, religie, origine socială, handicap, opțiune politică, situație sau responsabilitate familială, apartenență sau activitate sindicală.

Angajatorul va încerca rezolvarea prin mediere a sesizărilor/reclamațiilor adresate de către cei ce se considera discriminați – reclamațiile se înregistrează de către Departamentul Resurse Umane.

Angajatorului îi este interzis să-i dezavantajeze pe unii salariați în favoarea altora, în ceea ce privește:

– încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului juridic de muncă

– stabilirea atribuțiilor de serviciu

– cuantumul salariilor

– promovarea profesională

– evaluarea performanțelor profesionale individuale

– informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare

– aplicarea sancțiunilor disciplinare

– orice alte condiții de prestare a muncii

Hărțuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă este considerată discriminare după criteriul de sex și este interzisă.

Hărțuirea sexuală reprezintă orice formă de comportament nedorit, constând în contact fizic, cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitații compromițătoare, cereri de favoruri sexuale sau orice altă conduită cu conotații sexuale, care afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică a persoanelor la locul de muncă.

Politica anticorupție a Popp & Asociații

Read more

Declarație de Politică a Popp & Asociații S.R.L. în domeniul “Combaterii Corupției și a Spălării Banilor”

Viziunea noastră este dezvoltarea unui climat etic, transparent, în totală concordanță cu legislația aplicabilă în materie, care să genereze crearea unei culturi care stimulează semnalarea posibilelor acte de corupție, precum și refuzul ferm de a lua parte la un act de corupție, chiar dacă acest refuz ar putea însemna o pierdere pentru Companie.

Misiunea noastră este să creștem gradul de conștientizare atât în rândul personalului propriu, dar și al colaboratorilor noștri cu privire la necesitatea de a evita orice fel de acțiuni care ar putea fi catalogate ca și fapte de corupție, atât în raport cu Instituțiile Guvernamentale cu rol de verificare și control, dar și în raport cu partenerii de afaceri din mediul privat sau public.

Definiții: Mita este oferirea, darea, promiterea, solicitarea sau acceptarea oricărei valoari (financiare sau nefinanciare) unui oficial al instituțiilor statului sau oricărei alte persoane, direct sau indirect, pentru a influența în mod necorespunzător acea persoană în îndeplinirea unei îndatoriri, sau pentru a obține sau păstra orice avantaj comercial necuvenit. Corupția este abuzul de putere pentru câștig personal. Mita și frauda sunt considerate practici corupte. Sunt interzise la nivelul personalului Companiei, dar și a societăților partenere, orice fel de practici din sfera mitei și a fraudei. 

Ne angajăm să:

– instruim periodic salariații proprii cu privire la interdicția de a promite sau oferi avantaje materiale de orice fel colaboratorilor sau clienților;

– încurajăm raportarea către management a oricărei solicitări primite de către personalul propriu cu privire la contribuții bănești sau în bunuri de la orice fel de la organizații guvernamentale sau private cu scopul de a obține sau păstra o relație de afaceri;

–  asigurăm protecția și să păstrăm anonimatul oricărui membru al personalului care raportează o eventuală solicitare de foloase necuvenite (financiare sau nefinanciare);

– verificăm permanent beneficiarii contribuțiilor caritabile și ne asigurăm că aceștia dețin calitatea prevăzută de lege, dar și că desfășoară în fapt acțiuni eligibile;

– analizăm în permanență documentele contabile și cele de decont cu privire la eventuale acțiuni de protocol la care personalul Companiei ar putea participa;

– comunicăm periodic personalului salariat limitele și condițiile în care se pot efectua acțiuni de marketing prin acordarea și primirea de materiale promoționale sau alte cadouri;

– interzicem orice fel de plată în contrapartidă pentru decizia de contractare luată de către clienții noștri;

–  identificăm la nivelul companiei cazuri de incompatibilități în ceea ce privește personalul propriu și personalul cu rol de decizie al partenerilor noștri.

Conștientizând efectul nociv al corupției asupra societății în ansamblu, indiferent dacă actele de corupție vizează actori din mediul guvernamental sau privat, Popp&Asociații S.R.L. solicită inclusiv partenerilor și colaboratorilor emiterea de garanții cu privire la conformitatea acestora cu bunele practici în ceea ce privește combaterea corupției.

Ne respectăm competitorii și considerăm că doar prin angajamentul unui comportament de afaceri bazat pe integritate, transparență și onestitate, dar și prin aceeași atitudine proactivă în combaterea fenomenelor de corupție ne putem dezvolta ca sector de activitate.

Niciunul dintre noi nu solicită și nu oferă mită sau alte avantaje materiale de orice natură. Ne așteptăm sa fim tratați în același fel de colaboratorii și partenerii nostri de afaceri.

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Read more

Preocupați de respectarea dreptului la intimitate și viață privată, noi POPP & ASOCIAȚII S.R.L., ne aliniem politica de confidențialitate în acord cu Regulamentul European 679/2016 (”GDPR”) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Înțelegem că orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă reprezintă date cu caracter personal.

Astfel ne conformăm obligației de a prelucra date cu caracter personal în conformitate cu principii de colectare și prelucrare, în condiții de securitate tehnică și numai pentru scopurile specificate mai jos:

Principii privind colectarea datelor

Principiile urmate de POPP & ASOCIAȚII S.R.L. cu privire la colectarea datelor cu caracter personal sunt următoarele:

– Colectarea datelor cu caracter personal se face numai în scopurile specificate, clare și legitime și acestea nu sunt prelucrate în alt mod incompatibil cu aceste scopuri.

– Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și neexcesive în raport cu scopul pentru care sunt colectate și/sau prelucrate ulterior.

– Datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și dacă este necesar să fie actualizate sau șterse în conformitate cu cererile persoanei vizate.

– Datele cu caracter personal nu se păstrează mai mult timp decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate ulterior.

– Datele cu caracter personal sunt prelucrate în condiții de securitate, și astfel se asigură un nivel de protecție împotriva accesului neautorizat sau ilegal, și de asemenea în fața pierderii, distrugerii sau deteriorării acestora.

Principii privind prelucrarea datelor

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate întotdeauna având la bază un obiectiv legal, după cum impune Regulamentul (DGPR). Mai exact, prelucrările efectuate de POPP & ASOCIAȚII S.R.L. se întemeiază pe următoarele principii:

– consimțământul explicit (e.g., angajați, aplicanți în proceduri de selecție și recrutare)

– executarea unui contract la care persoanele vizate sunt parte (e.g., contract prestări servicii, contract privind raportul de muncă)

– dacă este cazul, o obligație legală aflată în sarcina POPP & ASOCIAȚII S.R.L. (e.g., obligații de raportare către autorități).

– obiectivul legitim al POPP & ASOCIAȚII S.R.L. (legat de administrarea companiei).

Categoriile de persoane pentru care compania prelucrează date cu caracter personal sunt următoarele:

– clienți/colaboratori în baza contractelor de prestări servicii.

– angajați și aplicanți în procedurile de selecție și recrutare – în domeniul relațiilor de muncă, în procesul de recrutare.

Categoriile de date pe care compania le prelucrează: nume și prenume, funcție, adresa de e-mail, nr. de telefon, orice alte informații privind o persoana fizică identificată sau identificabilă necesare încheierii unui contract/executării contractului și, după caz, îndeplinirii obligațiilor legale.

Drepturile dumneavoastră

Drepturile care pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat, cu privire la datele persoanelor vizate cu caracter personal sunt următoarele:

– dreptul de acces la date – dreptul de a obține din partea companiei o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care privesc persoana vizată, precum și acces la datele respective; dreptul de a obține o copie a datelor personale colectate/procesate în formă inteligibilă, standardizată

– dreptul la rectificare – dreptul de a corecta/ modifica/ actualiza/ completa datele personale

– dreptul la ștergerea datelor – dreptul de a obține din partea companiei ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. POPP&ASOCIAȚII S.R.L. are obligația de a șterge datele respective, atunci când: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării și nu exista motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea, datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine POPP & ASOCIAȚII S.R.L. în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al legislației române;

– dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a obține din partea POPP&ASOCIAȚII S.R.L. restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri:

1. contestați exactitatea datelor;

2. prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

3. POPP & ASOCIAȚII S.R.L. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

4. v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale POPP & ASOCIAȚII S.R.L. prevalează asupra drepturilor dvs.;

– dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții;

– dreptul la opoziție – dreptul de a va opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

– dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Contact și suport privind datele dvs. personale

Toate aceste drepturi le puteți exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către noi (POPP & ASOCIAȚII S.R.L.), prin:

– e-mail pe adresa: office@p-a.ro

– poștă la sediul companiei: Calea Griviței nr. 136, corp B, parter, 010737, sector 1, București.

Securitatea datelor

Pentru securitatea datelor și confidențialitatea informațiilor compania depune toate eforturile necesare și folosește tehnologii informatice adecvate, asigură instruirea personalului implicat, securizează și restricționează accesul la aceste date.

În cazurile cerute de Regulament (”GDPR”) cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal, POPP & ASOCIAȚII S.R.L. va informa fără întârziere și în mod corespunzător autoritățile competente (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) și persoanele relevante.

Condiții specifice în cazul prelucrării datelor cu caracter personal ale salariaților și colaboratorilor partenerilor contractuali

În funcție de obiectul contractului, datele cu caracter personal pot fi prelucrate de către una sau mai multe dintre societățile afiliate POPP&ASOCIAȚII S.R.L, respectiv de către una dintre următoarele societăți POPP & ASOCIAȚII INGINERIE GEOTEHNICĂ S.R.L. (21875513), ULTRATEST S.R.L. (1559745), ULTRATEST CONSULTING S.R.L. (21649559), INGPLAN S.R.L. (17597613), POPP & ASOCIAȚII MANAGEMENT S.R.L. (21674722), POPP & ASOCIAȚII CONSULTING ENGINEERS S.R.L. (16684843).

Chiar și în aceste condiții, orice solicitare a persoanelor fizice vizate se va face la datele unice de contact mai sus indicate.

În scopul îndeplinirii obligațiilor asumate în contractele asumate de către societățile Grupului Popp, se vor prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

datele de contact ale reprezentanților, salariaților, împuterniciților, colaboratorilor, ș.a.m.d. Aceste date vor fi prelucrate în scopul  menținerii corespondenței/contactului pe toată durata contractului, cât și ulterior pentru eventuale alte colaborări (nume și prenume – număr de telefon – adresă de e-mail)

datele de identificare. Aceste date vor fi prelucrate în scopul respectării întregului cadru legal în vigoare (inclusiv cel al protecției pazei bunurilor și persoanelor sau cel al industriei construcțiilor) dar și intereselor legitime ale societăților comerciale din Grupul Popp, ale Beneficiarului și societatilor afiliate.

Cu titlu de exemplu nume și prenume – serie și număr/C.N.P. carte de identitate/pașaport/permis de ședere/de muncă – semnătură olografă, funcție, studii, calificare, angajator, număr înmatriculare auto, ș.a.m.d).

Acest tip de date pot fi incluse în documentele cu caracter contabil (facturi, procese verbale de predare-primire, C.M.R., delegații, împuterniciri, fișe de înstrucție S.S.M.-S.U., registre de control acces, ș.a.m.d.). Aceste date vor fi prelucrate pentru o perioadă cel puțin egală cu termenul legal de păstrare a fiecărui tip de document în parte.

Având în vedere că sediile și punctele de lucru ale Grupului Popp, Beneficiarului și societăților afiliate acestuia, sunt monitorizate video, datele cu caracter personal ale persoanelor fizice precum (imaginea sau numărul de înmatriculare auto) vor fi stocate pe serverul cu circuit intern maxim 30 de zile. În cazul unui incident de securitate materialul filmat se va păstra peste această durată în funcție de timpul necesar investigării suplimentare.

Categoriile de destinatari cărora le pot fi divulgate datele cu caracter personal sunt instituții ale statului, autorități publice locale/centrale, precum și prestatori de servicii de mentenanță tehnică/I.T., auditori, consultanți, finanțatori, societăți partenere sau afiliate, cabinete de avocatură, executori judecătorești, operatori contractați de societățile din Grupul Popp/Beneficiarului, ținuți la rândul lor de obligația de păstrare a confidențialității.

Partenerii și colaboratorii Grupului Popp se vor asigura că accesul la datele cu caracter personal ale persoanelor fizice salariați/colaboratori/reprezentanți ale autorităților locale este limitat la personalul implicat în derularea prezentului contract și că acesta a fost instruit în prealabil cu privire la caracterul confidențial al datelor, dar și cu privire la dispozițiile legale în vigoare (inclusiv Regulamentul (U.E.) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date).

Politica privind utilizarea cookie-urilor

Read more

Acest site folosește așa-numitele “cookies”. Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, formate din litere și numere, stocate de către browser-ul pe care îl folosiți pentru a avea o experiența mai bună de navigare pe Internet. Aceste fișare permit site-urilor web să rețină și să păstreze informații utile despre preferințele utilizatorului. Cookie-urile folosite de site-ul Popp & Asociații nu solicită informații cu caracter personal și nici nu identifică personal utilizatorii de internet.

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul / valoarea. Durata de viată a unui cookie este determinată; tehnic, doar web-server-ul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat web-server-ului respectiv.

Prin setările făcute în browser-ul cu care navigați pe Internet, puteți permite lansarea sau blocarea cookie-urilor. Cookie-urile nu pot fi folosite pentru a rula programe sau pentru a transmite viruși informatici.

Prin utilizarea cookie-urilor, veți beneficia de o mai bună experiență de navigare în site-ul Popp & Asociații. Scopul acestora este pentru:

– a analiza comportamentul vizitatorilor în site, în vederea îmbunătățirii experienței online. Folosind aplicația Google Analytics, colectăm date anonime despre vizitele pe site-ul nostru, precum paginile vizualizate, durata de vizualizare, pagina de intrare în site, ș.a.m.d.

– înregistrarea în mod agregat și anonim a comportamentului în ceea ce privește utilizarea siteului nostru. Informațiile culese prin intermediul cookie-urilor sunt anonime și nu conțin date cu caracter personal. Mai mult, Popp & Asociații nu trimite aceste informații către terți.

Dacă doriți să blocați cookie-urile, este posibil ca site-ul Popp & Asociații să nu funcționeze corect, sau să afișeze anumite erori.

Daca doriți să aflați mai multe despre cum funcționează cookies în relație cu publicitatea online, vă rugăm consultați site-ul youronlinechoices.com/ro/.