Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Preocupați de respectarea dreptului la intimitate și viață privată, noi, GRUPUL POPP & ASOCIAȚII, ne aliniem politica de confidențialitate în acord cu Regulamentul European 679/2016 (”GDPR”) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Înțelegem că orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă reprezintă date cu caracter personal.

Astfel ne conformăm obligației de a prelucra date cu caracter personal în conformitate cu principii de colectare și prelucrare, în condiții de securitate tehnică și numai pentru scopurile specificate mai jos:

Principii privind colectarea datelor

Principiile urmate de GRUPUL POPP & ASOCIAȚII cu privire la colectarea datelor cu caracter personal sunt următoarele:

 • Colectarea datelor cu caracter personal se face numai în scopurile specificate, clare și legitime și acestea nu sunt prelucrate în alt mod incompatibil cu aceste scopuri.
 • Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și neexcesive în raport cu scopul pentru care sunt colectate și/sau prelucrate ulterior.
 • Datele cu caracter personal trebuie să fie exacte și dacă este necesar să fie actualizate sau șterse în conformitate cu cererile persoanei vizate.
 • Datele cu caracter personal nu se păstrează mai mult timp decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate ulterior.
 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate în condiții de securitate, și astfel se asigură un nivel de protecție împotriva accesului neautorizat sau ilegal, și de asemenea în fața pierderii, distrugerii sau deteriorării acestora.

 Principii privind prelucrarea datelor

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate întotdeauna având la bază un obiectiv legal, după cum impune Regulamentul (DGPR). Mai exact, prelucrările efectuate de GRUPUL POPP & ASOCIAȚII se întemeiază pe următoarele principii:

 • consimțământul explicit (e.g., angajați, aplicanți în proceduri de selecție și recrutare)
 • executarea unui contract la care persoanele vizate sunt parte (e.g., contract prestări servicii, contract privind raportul de muncă)
 • dacă este cazul, o obligație legală aflată în sarcina GRUPULUI POPP & ASOCIAȚII (e.g., obligații de raportare către autorități).
 • obiectivul legitim al GRUPULUI POPP & ASOCIAȚII (legat de administrarea sa).

 Categoriile de persoane pentru care compania prelucrează date cu caracter personal sunt următoarele:

 • clienți/colaboratori în baza contractelor de prestări servicii.
 • angajați și aplicanți în procedurile de selecție și recrutare – în domeniul relațiilor de muncă, în procesul de recrutare.

Categoriile de date pe care compania le prelucrează: nume și prenume, funcție, adresa de e-mail, nr. de telefon, orice alte informații privind o persoana fizică identificată sau identificabilă necesare încheierii unui contract/executării contractului și, după caz, îndeplinirii obligațiilor legale.

Drepturile dumneavoastră

Drepturile care pot fi exercitate, în mod individual sau cumulat, cu privire la datele persoanelor vizate cu caracter personal sunt următoarele:

 • dreptul de acces la date – dreptul de a obține din partea companiei o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care privesc persoana vizată, precum și acces la datele respective; dreptul de a obține o copie a datelor personale colectate/procesate în formă inteligibilă, standardizată
 • dreptul la rectificare – dreptul de a corecta/modifica/actualiza/completa datele personale;
 • dreptul la ștergerea datelor – dreptul de a obține din partea companiei ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. GRUPUL POPP & ASOCIAȚII are obligația de a șterge datele respective, atunci când: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării și nu exista motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea, datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine GRUPULUI POPP & ASOCIAȚII în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al legislației române;
 • dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a obține din partea GRUPULUI POPP & ASOCIAȚII restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: contestați exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; GRUPUL POPP & ASOCIAȚII nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale GRUPULUI POPP & ASOCIAȚII prevalează asupra drepturilor dvs.;
 • dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții;
 • dreptul la opoziție – dreptul de a va opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Contact și suport privind datele dvs. personale

Toate aceste drepturi le puteți exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către noi (GRUPUL POPP & ASOCIAȚII), prin:

 • poștă la sediul grupului: Calea Griviței nr. 136, corp B, parter, 010737, sector 1, București.
 • e-mail pe adresa: office@p-a.ro.

 Securitatea datelor

Pentru securitatea datelor și confidențialitatea informațiilor compania depune toate eforturile necesare și folosește tehnologii informatice adecvate, asigură instruirea personalului implicat, securizează și restricționează accesul la aceste date.

În cazurile cerute de Regulament (”GDPR”) cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal, GRUPUL POPP & ASOCIAȚII va informa fără întârziere și în mod corespunzător autoritățile competente (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) și persoanele relevante.

Echipa POPP & ASOCIAȚII vă mulțumește pentru parcurgerea acestor informații.